Zakres usług Kancelarii obejmuje również prowadzenie spraw pracowniczych. Klienci reprezentowani są m.in. w sprawach: o ustalenie istnienia stosunku pracy, dotyczących roszczeń wynikających z rozwiązania umowy o pracę, o wypłatę odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, o przywrócenie pracownika do pracy, o mobbing, o zapłatę zaległego wynagrodzenia, itd. Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące zarówno pracowników, jak i pracodawców. Pracownik zawsze powinien być świadom słusznych praw, które mu przysługują z tytułu świadczonej pracy, a także niezwłocznie reagować na wszelkie próby ich naruszeń. Kodeks pracy nakłada na pracodawców, jak i pracowników określone obowiązki, ale też wyposaża ich w katalog przysługujących im praw oraz wprowadza określone instrumenty prawne służące ich ochronie. Niestety, również na gruncie prawa pracy często dochodzi do nadużyć. W sprawach pracowniczych Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami pracy, a także doradztwa prawnego i sporządzania opinii prawnych.