Obszarem swej specjalizacji Kancelaria obejmuje prowadzenie spraw karnych na wszystkich etapach postępowania karnego – tj. począwszy od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe we wszystkich instancjach, aż po fazę postępowania wykonawczego. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób podejrzanych/oskarżonych o popełnienie przestępstwa, tymczasowo aresztowanych, obwinionych w sprawach o wykroczenia, skazanych, a także na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Profesjonalna pomoc prawna adwokata - obrońcy jest istotna już na wstępnym etapie postępowania karnego (w postępowaniu przygotowawczym) – istnieje wówczas konieczność opracowania linii obrony oraz doboru optymalnej taktyki obrończej, której realizacja umożliwi jak najkorzystniejszy dla podejrzanego/oskarżonego wynik sprawy. Ważny jest również aktywny udział obrońcy w poszczególnych czynnościach przeprowadzanych na etapie postępowania przygotowawczego (w tym m.in. przesłuchaniach świadków lub innych uczestników postępowania), a także wnikliwa analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego (w tym również wydanych w sprawie opinii biegłych) oraz kontrola ich jakości przez obrońcę. Zastosowanie środków zapobiegawczych w postępowaniu przygotowawczym (np. tymczasowego aresztowania) również rodzi konieczność jak najszybszego kontaktu z obrońcą oraz podjęcia stosownych kroków prawnych w tym zakresie.

Reprezentacja oskarżonego przed sądem zmierza – poprzez aktywny udział adwokata – obrońcy w postępowaniu jurysdykcyjnym - do uzyskania jak najkorzystniejszego dla oskarżonego rozstrzygnięcia. Obejmować może ona również – w sytuacji niekorzystnego dla Klienta wyroku - sporządzenie oraz wniesienie przez obrońcę w imieniu oskarżonego apelacji od wyroku sądu I instancji, a kolejno – w przypadku rażącego naruszenia prawa – kasacji od prawomocnego wyroku sądu II instancji kończącego postępowanie.

Na etapie postępowania wykonawczego (po uzyskaniu prawomocnego wyroku), gdy zachodzi konieczność wykonania kary, istnieje możliwość podjęcia przez adwokata działań prawnych, które doprowadzą do jak najkorzystniejszego oraz adekwatnego do sytuacji skazanego rozstrzygnięcia w zakresie np. uzyskania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego zawieszenia wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, uzyskania zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zmiany kolejności wykonania kar, rozłożenia kary grzywny na raty itd.

Pomoc prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem obejmuje reprezentację przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze – w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, jak również przed sądem – w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Z kolei w sytuacji, gdy postępowanie karne nie zostało wszczęte, sporządzane jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz podejmowane są dalsze kroki prawne w toku toczącego się odtąd postępowania.