Oprócz wymienionych już spraw rodzinnych, Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną również w zakresie takich spraw cywilnych, jak: sprawy spadkowe, sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Swoistym przedłużeniem stosunków rodzinnoprawnych – również w zakresie skutków w obszarze praw majątkowych - są sprawy spadkowe. Oscylują one wokół zagadnień dotyczących sposobu rozrządzenia majątkiem przez spadkodawcę, dziedziczenia tegoż majątku przez spadkobierców oraz ewentualnych roszczeń wiążących się z tą sytuacją. Uregulowanie tego rodzaju kwestii może być związane z koniecznością udania się na drogę postępowania sądowego. Klienci Kancelarii reprezentowani są w sprawach spadkowych dotyczących m.in. stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nieważności testamentu, roszczeń o zachowek, działu spadku.

W Kancelarii prowadzone są również sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych w sytuacji ich naruszenia. Osoba, której dobro lub dobra osobiste zostały bezprawnie naruszone może – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - żądać zaniechania naruszeń, zobowiązania osoby, która dokonała naruszenia do dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków dokonanego naruszenia (np. w postaci złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści oraz w odpowiedniej formie), a ponadto swym żądaniem może objąć również zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W sytuacji, gdy na skutek dokonanych naruszeń wyrządzona została szkoda majątkowa, można domagać się ponadto jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną także w sprawach o zapłatę. W sytuacji, gdy istnieje niezaspokojona i wymagalna wierzytelność pieniężna, a wezwania do zapłaty nie przynoszą oczekiwanych skutków, istnieje konieczność zainicjowania sprawy przed właściwym sądem – w celu dochodzenia swych należności pieniężnych. Zawsze jednak zainicjowanie sprawy przed sądem powinno poprzedzać wystosowanie do dłużnika ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. W razie bezskuteczności tego rodzaju pisma, należy dochodzić wierzytelności na drodze postępowania sądowego w adekwatnym do okoliczności sprawy, a także wysokości żądanej kwoty trybie postępowania procesowego (m.in. upominawczego, nakazowego, uproszczonego). W sprawach o zapłatę Klient może oczekiwać zarówno reprezentacji prawnej na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, jak i egzekucyjnego.

W sprawach o wypłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia pomoc prawna profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędna. Niestety, bardzo często ubezpieczyciele nie wypłacają rekompensat pieniężnych w odpowiedniej – adekwatnej do poniesionych szkód – wysokości. Celem działań podjętych przez pełnomocnika będzie zatem uzyskanie dla Klienta satysfakcjonującej go, pełnej rekompensaty pieniężnej (w tym odszkodowania za uszczerbek majątkowy, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a czasem również renty). Kancelaria reprezentuje Klientów w tego typu sprawach zarówno przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, negocjując wysokość wypłacanych rekompensat, jak również na etapie postępowania sądowego. Klienci Kancelarii reprezentowani są również w sprawach o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce lekarskiej.